fbpx

REGULAMIN SUBSKRYPCJI

Regulamin korzystania z usługi Subskrypcja w Tahira's Oriental Treasury

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Subskrypcji w Tahira's Oriental Treasury. Do świadczenia usługi Subskrypcji nie znajdują zastosowania Ogólne Warunki Użytkowania Platformy Tahira's Oriental Treasury.

2. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Szkoła tańca - strona internetowa tahiraot.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, której administratorem jest Właściciel;

2) Właściciel - MM SEO Marcin Katański z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 45, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372421961, REGON 384768858;

3) Subskrybent- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie usługi Subskrypcji;

4) Pakiety - dostęp na różnych poziomach do materiałów edukacyjnych, będący przedmiotem umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Szkoły tańca pomiędzy Subskrybentem a Właścicielem;

5) Subskrypcja - usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczną sprzedaż przez Właściciela na rzecz Subskrybenta Pakietów Właściciela (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem poziomu dostępu) lub dożywtoni dostęp do poszczególnych pakietów, które są zamkniętymi kursami online. Cena Pakietu, do której uiszczenia na mocy zawartej umowy sprzedaży będzie obowiązany Subskrybent, jest stała i wskazana w podsumowaniu zamówienia na Pakiet w Szkole tańca oraz w fakturze VAT doręczonej Subskrybentowi w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Właściciel oferuje następujące rodzaje Subskrypcji: Subskrypcja na Pakiet Standard w cenie 69 zł miesięcznie lub 699 zł rocznie; Subskrypcja na Pakiet Premium w cenie 169 zł miesięcznie lub 1720 zł rocznie; oraz zamknięte kursy online o różnych cenach;

6) Zamówienie - oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Wydawcy na świadczenie określonego rodzaju Subskrypcji, wyrażone przez Subskrybenta w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w Szkole tańca. Wydawca rozpoczyna świadczenie Subskrypcji na rzecz Subskrybenta po otrzymaniu wpłaty za Zamówienie. Wraz ze złożeniem Zamówienia Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

7) Rezygnacja - oświadczenie woli Subskrybenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Pakietu na kolejny miesiąc lub rok (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem poziomu dostępu). Rezygnacja wiąże się z brakiem dostępu dla Subskrybenta do jakichkolwiek materiałów edukacyjnych w Szkole Tańca. W przypadku dożywotniego dostępu do zamkniętych kursów online Rezygnacja ze świadczenia usługi nie jest możliwa, jeśli usługa została wykonana poprawnie, tj. po opłaceniu dostępu do zamkniętego kursu Subksrybent otrzymał dane do logowania, a co za tym idzie możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych.

3. Warunki

1. Składając Zamówienie Subskrybent dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji, zaznaczając na stronie internetowej Szkoły tańca Właściciela rodzaj zamawianej Subskrypcji. Wraz ze złożeniem zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji.

2. Zamówiony w ramach Subskrypcji Pakiet jest realizowany poprzez przyznanie Subskrybentowi dostępu na określonym przez Pakiet poziomie do materiałów edukacyjnych za pomocą indywidualnego konta Subskrybenta na stronie Szkoły Tańca. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy.

3. W zależności od wybranego rodzaju Subskrypcji, Pakiet odnawia się automatycznie 1 raz w miesiącu lub 1 raz w roku zgodnie z datą poprzedniego odnowienia lub pierwszego Zamówienia poprzez automatyczne pobranie środków ze wskazanej przez Subskrybenta karty płatniczej. W przypadku Subskrypcji zamkniętych kursów online opłata jest jednorazowa, a dostęp do materiałów dożywotni.

4. Subskrybent zawierając umowę z firmą MM SEO Marcin Katański oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne lub co roczne (w zależności od wybranego pakietu) pobieranie przez Operatora Płatności (Stripe, Inc.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu lub rocznie (w zależności od wybranego pakietu). W przypadku Subskrypcji zamkniętych kursów online opłata jest jednorazowa, a dostęp do materiałów dożywotni.

4. Subskrybent w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (Stripe, Inc.). Stripe, Inc. pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Subsrybenta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy. W przypadku Subskrypcji zamkniętych kursów online opłata jest jednorazowa i Subskrybent może jej dokonać za pomocą podania danych karty płatniczej lub poprzez inne sposoby płatności online udostępnione za pośrednictwem firmy Przelewy24.

4. Sprzedaż Pakietów w ramach Subskrypcji

1. Właściciel zobowiązuje się do regularnego uzupełniania materiałów edukacyjnych dostępnych w Szkole Tańca zgodnie ze szczegółowymi opisami Pakietów, przy czym Subskrybent będzie zobowiązany do zapłaty ceny za udostępniony mu Pakiet. Wyjątkiem są zamknięte kursy online, które nie są regularnie aktualizowane.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży Pakietu w ramach Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny Pakietu, która została ustalona przez Właściciela z zastosowaniem zasad Regulaminu, to jest zgodnie z ceną wybranego Pakietu.

3. W związku z zawarciem Umowy sprzedaży Subskrybent zobowiązany jest do podania danych swojej karty płatniczej, z której następnie będą automatycznie pobierane płatności 1 raz w miesiącu lub 1 raz w roku w celu zachowania ciągłości wybranego Pakietu. Wyjątkiem są zamknięte kursy online, w przypadku których opłata jest jednorazowa, a dostęp dożywotni. Wszystkie płatności realizowane są przez Stripe, Inc.

4. Jeżeli po wystąpieniu automatycznej płatności na rzecz Właściciela Subskrybent złoży oświadczenie o Rezygnacji z danego Pakietu, zaksięgowane środki nie zostaną zwrócone, a Subskrybent będzie miał prawo do korzystania z Pakietu do dnia kolejnego odnowienia, które nie nastąpi z racji oświadczenia o Rezygnacji. W przypadku dożywotniego dostępu do zamkniętych kursów online Rezygnacja ze świadczenia usługi nie jest możliwa, jeśli usługa została wykonana poprawnie, tj. po opłaceniu dostępu do zamkniętego kursu Subksrybent otrzymał dane do logowania, a co za tym idzie możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych.

5. Umowa Subskrypcji zawarta w oparciu o niniejszy Regulamin zawierana jest na czas nieokreślony.

6. Subskrybent ma prawo w dowolnej chwili złożyć oświadczenie o Rezygnacji poprzez anulowanie Subskrypcji w panelu Subskrybenta dostępnym na stronie Szkoły tańca. Subskrybent będzie miał prawo do korzystania z Pakietu do dnia kolejnego odnowienia, które nie nastąpi z racji oświadczenia o Rezygnacji. W przypadku dożywotniego dostępu do zamkniętych kursów online Rezygnacja ze świadczenia usługi nie jest możliwa, jeśli usługa została wykonana poprawnie, tj. po opłaceniu dostępu do zamkniętego kursu Subksrybent otrzymał dane do logowania, a co za tym idzie możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych.

7. W przypadku powtarzającego się braku możliwości automatycznego pobrania środków z karty płatniczej Subskrybenta w danym miesiącu, Właściciel zobowiązuje się do poinformowania Subskrybenta o zaistniałej sytuacji oraz zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Subskrypcji w przypadku braku kontaktu ze strony Subskrybenta lub braku możliwości pobrania środków przez 14 dni od dnia pierwszej nieudanej próby ich pobrania w danym miesiącu.

5. Reklamacje

1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Właściciela lub reprezentujące go osoby Umowy Subskrypcji.

2. Reklamacje można składać:

a) w formie pisemnej- na adres Właściciela,

b) w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres: info@tahiraot.pl,

c) poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel.: +48 514 192 424, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10:00-15:00.

3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

4. Właściciel będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję w formie pisemnej, chyba że Subskrybent wyrazi zgodę na kontakt w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.

5. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Właściciela, Subskrybent będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów konsumenckich znajdują się również pod adresem www.polubowne.uokik.gov.pl. Wydawca wyraża wolę uczestniczenia w polubownych metodach rozwiązywania ewentualnie zaistniałych sporów.

6. Dane osobowe i informacje handlowe

1. Administratorem danych jest MM SEO Marcin Katański z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 45, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e- mail: info@tahiraot.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi Subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „Rozporządzenie”). Jednocześnie administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na działania marketingowe, dane będą przetwarzane w tymże celu (art. 6 ust. 1 lit. a). Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do korzystania z Subskrypcji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

3. Dane mogą być udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności i świadczeniu usług takim jak podmioty zapewniające wsparcie techniczne czy operatorzy pocztowi. W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe, dane zostaną powierzone podmiotowi realizującemu usługi marketingowe.

4. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z usługi Subskrypcji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej, dane będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 Rozporządzenia; b) ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia; c) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach wskazanych w art. 21 Rozporządzenia e) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej https://tahiraot.pl/polityka-prywatnosci/. W przypadku sprzeczności, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie.

7. Możliwość zmiany Regulaminu

1. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są w Szkole tańca w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

2. Właściciel zobowiązuje się do informowania Subskrybenta o każdej planowanej zmianie treści Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed dniem wprowadzenia w życie w/w zmiany.

3. Właściciel może zmienić Regulamin w przypadku:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Stron lub łączących je stosunków prawnych,

b) zmian technologicznych Szkoły tańca,

c) zmian organizacyjnych Właściciela,

d) podjęcia decyzji przez Właściciela o zaprzestaniu utrzymywania Subskrypcji,

e) wprowadzenia przez Właściciela na rynek produktu o konkurencyjnych funkcjonalnościach.

4. Właściciel będzie informował Subskrybenta o planowanych zmianach Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem zmian w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego uzgodnionego między Stronami sposobu komunikacji na odległość. Postanowienia Regulaminu w zmienionej wersji znajdują zastosowanie w stosunkach między Stronami, jeżeli Subskrybent nie wypowie Umowy zawartej w oparciu o niniejszy Regulamin w najszybszym możliwym terminie.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?